Určená technická zařízení - UTZ
Některá zařízení jsou považována za potencionálně nebezpečnější než ostatní části plavidla. Taková zařízení se nazývají určená technická zařízení a jsou jimi:
a) zařízení tlaková
1. kotle parní, kotle kapalinové včetně jejich příslušenství, s konstrukčním přetlakem vyšším než 0,05 MPa (0,5 bar),
2. tlakové nádoby s výjimkou tlakových nádob těžebních zařízení plovoucích strojů,
3. tlakové nádoby na dopravu plynů a kapalin vestavěné v plavidlech,
b) zařízení plynová
1. zařízení pro rozvod a spotřebu plynů včetně připojovacích zařízení,
2. speciální nádoby a zásobníky na přepravu zkapalněných topných plynů a nebezpečných látek,
c) elektrická zařízení silnoproudá
1. zelektrická zařízení plavidel včetně přípojného kabelu ze břehu, jejichž napětí přesahuje 50 V a jimiž protéká stejnosměrný proud nad 25 mA nebo střídavý proud nad 10 mA, s výjimkou těžebních zařízení na plovoucích strojích,
2. zařízení na ochranu před atmosférickým přepětím na plavidlech,
d) zdvihací zařízení
1. jeřáby a zdvihadla mající nejméně jeden motorický pohon, s výjimkou těžebních zařízení na plovoucích strojích,
2. jeřáby a zdvihadla ruční.
Dokladem o způsobilosti UTZ je osvědčení určeného technického zařízení na plavidle. Je povinnou lodní listinou a přílohou osvědčení plavidla s časově omezenou platností. Platnost osvědčení UTZ není nutně stejná jako platnost osvědčení plavidla.
Způsobilost UTZ posuzují inspektoři s pověřením Státní plavební správy. Jimi vydané osvědčení UTZ je nutné předložit Státní plavební správě k formálnímu schválení. Zde je k dispozici seznam inspektorů UTZ.
Způsobilost určených technických zařízení se dosud posuzuje podle technických předpisů (obvykle technických norem), které nejsou právně závazné. Požadavky na zařízení nelze dopředu nikde zjistit. To je poněkud neobvyklé, jde však o zavedený model a jeho nahrazení je nutné důkladně promyslet.
Evropská směrnice 2006/87/ES vlastní požadavky na UTZ stanoví. V České republice se k těmto požadavkům jako k jediným požadavkům na UTZ zatím moc nepřihlíží. Poněkud to koliduje se zákazem dodatečných technických požadavků na plavidla vnitrozemské plavby oproti uvedené směrnici.
Velmi diskutované je také dodatečné schvalování UTZ na plavidlech s CE prohlášením o shodě u rekreačního plavidla, vyrobeného v souladu se směrnicí 94/25/ES. Existuje právní názor, že takové plavidlo má být připuštěno do provozu bez dalšího schvalování.
Nezbývá, než věřit, že se příslušné orgány s otázkami kolem UTZ nějak šikovně vypořádají. Bezpečnost při tom musí zůstat na prvním místě.
 
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.