Obecné předpisy používané také ve vnitrozemské plavbě
Pro evidenci osob s průkazy způsobilosti a plavební rejstřík je důležitý zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Pro žadatele je podstatné, aby úřad bez nepožadoval žádné údaje, k jejichž shromažďování není zmocněn a které nejsou oznámeny podle § 16 tohoto zákona. V případě pochybností máte právo na vysvětlení.
Žádosti o plavební doklady jsou obvykle opatřeny kolkovými známkami. Výši správních poplatků určuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Dobré je prostudovat zejména Sazebník, konkrétně pak část I, položku 3 a část III, položky 37, 38, 39 a 40.
Rozhodování o právech a povinnostech občanů je v obecné rovině upraveno zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Znalost tohoto zákona, zvláště pak Základních zásad činnosti správních orgánů z vás činí rovnoprávného partnera pro jednání s úřady.
Vždy je dobré si připomínat také ty nejobecnější právní dokumenty jako např. Listinu základních práv a svobod.
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.